NCS Pedicure

Voetverzorging aan huis 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen NCS Pedicure en de cliënt waarop NCS Pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning NCS Pedicure

NCS Pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap.
NCS Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan NCS Pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag NCS Pedicure 100 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren of verzetten? Dat kan alleen telefonisch  via  06 - 30 14 62 80.  Bent u niet thuis op de afgesproken datum en tijd? Ook dan is NCS Pedicure genoodzaakt de behandeling en de gemaakte kilometers in rekening te brengen.
NCS Pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beiden partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 
Overmacht: Omstandigheid waar je niets aan kunt doen, waardoor je niet in staat bent te doen wat je moet doen. 

4. Betaling

NCS Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten. De prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
In overleg kan de betaling direct  via de bank worden verstrekt.

Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht NCS Pedicure alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet NCS Pedicure voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan NCS Pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. NCS Pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een elektronisch klantenbestand. NCS Pedicure  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. NCS Pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

NCS Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, NCS Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

NCS Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NCS Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie

NCS Pedicure geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door NCS Pedicure geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

NCS Pedicure heeft het recht van, de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur of producten beschadigt. NCS Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft NCS Pedicure het recht de behandeling te stoppen en de gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt te berekenen.

Bij NCS Pedicure worden géén erotische of sensuele massages gegeven. Dergelijke verzoeken worden derhalve niet op prijs gesteld. Van intimidatie (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

Algemene voorwaarden
Download hier de Algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden per 01-04-2017.pdf (103.24KB)
Algemene voorwaarden
Download hier de Algemene voorwaarden.
Algemene voorwaarden per 01-04-2017.pdf (103.24KB)


E-mailen
Bellen
Info
Instagram